Nagradna igra - Summit avto poletje 2022

29.06.2022

Pravila in pogoji nagradne igre ''Summit avto poletje 2022''

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre '' Summit avto poletje 2022'' (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Summit avto, d. o. o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, DŠ 48612880 (v nadaljevanju: organizator). S sodelovanjem v nagradni igri, se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju nagradne igre (Summit avto d.o.o.).

Družba Facebook ni organizator te nagradne igre in nima pravic ter obveznosti z naslova nagradne igre, je ne prireja in ni njen spornzor.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Summit avto d.o.o in pospeševanje prodaje.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni tako, da všečkajo objavo in v komentar označijo vsaj eno osebo. Vsak posameznik bo udeležen v žrebu le enkrat.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na facebooku in poteka od srede, 29.6.2022 od 11:00 ure, do nedelje, 3.7.2022 do 20:00 ure.

6. Nagrada

3x termo steklenička Summit avto

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Izbor nagrajencev

Izbor nagrajencev bo potekal v ponedeljek, 4.7.2022 na sedežu izvajalca nagradne igre. Izvedla ga bo tričlanska komisija; predsednik komisije in dva člana komisije. Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh udeležencev, izžrebalo naključnega nagrajenca. Nagrajenec nagradne igre bo o izžrebu obveščen v komentarju pod nagradno igro. Odločitev komisije je dokončna in pritožba ni mogoča.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec izpolnjuje pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu dovoljuje obdelavo njegovih podatkov za prevzem nagrade (ime in priimek, telefon, elektronski naslov, ulica, pošta ter kraj).  Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora za testno vožnjo. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

11. Ostale določbe

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani Summit avto, kjer so navedena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 29.6.2022