Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Velikonočna nagradna igra”

1. Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije TikTok profila Summit avto organizira nagradno igro. S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v TikTok nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala v obliki video objave na zidu TikTok strani Summit avto d.o.o., dostopna na spletnem naslovu: https://www.tiktok.com/@summitavto, v časovnem obdobju od 28. 3. 2024 do vključno 1.4. 2024, do 23.59.

3. Pogoji sodelovanja v Tiktok nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične oseba, s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje ter mladoletne fizične osebe, mlajše od 18 let, ob pisnem soglasju staršev. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, vendar je lahko izžrebana samo enkrat.

ADVERTISEMENT

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi izbora, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani, lahko sodelujejo v izboru, vendar ne morejo biti izžrebani.

Način sodelovanja v TikTok nagradni igri: organizator bo v času trajanja TikTok nagradne igre na TikTok profilu Summit avto (https://www.tiktok.com/@summitavto) objavil video v katerem bo pozval k sledenju profila, všečkanju objave in označitvi prijatelja pod to video objavo.

Naloga sodelujočega je, da sledi TikTok profilu @summitavto in v komentarjih pod objavo označi prijatelja. S tem dejanjem se sodelujoči strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v Tiktok nagradni igri in da jih sprejema. S tem podaja tudi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradnem izboru ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja Summit avto v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

4. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo izbora in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja Summit avto d.o.o. (Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije in sicer v torek, 2. 4. 2024. Žrebanje bo potekalo ob 11.00 uri.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala 1 nagrajenca.

Skupaj bo podeljena ena nagrada. Če se nagrajenec s pogoji in pravili Tiktok nagradne igre ne strinja, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajenca bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko sodeluje večkrat, vendar lahko skupaj prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih predlogov.

5. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

  • nadzor poteka izbora in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
  • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim sodelujoči sodeluje.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

6. Seznam nagrad

  • 1 x kompletno čiščenje vozila in vrečka z dežnikom SA

Skupaj bo podeljena ena nagrada.

7. Objava nagrajencev

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani izbora, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani izbora https://www.tiktok.com/@summitavto, najpozneje v sedmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

8. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali je nagrajenec sodeloval v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Izžrebanec bo obveščen preko sporočila v polju za komentarje in preko zasebnega TikTok sporočila, po skupnem žrebu TikTok nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrado izročil organizator. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator izbora si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v izboru sodeloval v nasprotju s pravili izbora.

9. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v TikTok nagradni igri.

Sodelovanje v TikTok nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad, niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi Tiktok nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno TikTok nagradna igra. O tem mora organizator prek spletne strani izbora in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah TikTok nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani TikTok nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@summitavto.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z Tiktok nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator TikTok nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah ali nedelovanje platforme TikTok.

Udeležencem TikTok nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu  info@summitavto.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z TikTok nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator TikTok nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

10. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani izbora oz. na spletnem mestu www.summitavto.si.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v TikTok nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoji sodelovanja v nagradne igre “TIKTOK NAGRADNA IGRA” in se strinja, da organizator Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator izbora se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je Summit avto, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljalec obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

  • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe izbora v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre

  • Obdelava na podlagi zakona

Upravljavec zbira podatke nagrajencev za namen podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine, pri čemer se podatki hranijo skladno z Zakonom o dohodnini.

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec Summit avto obdeluje naslednje osebne podatke:

  • ime, priimek, e-mail, TikTok profil uporabnika, za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na TikTok profilu @summitavto;
  • davčni podatki, osebni dokument, naslov za pošiljanje nagrade in plačila akontacije dohodnine.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v izboru.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Summit avto, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v izboru lahko zahteva:

– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v Tiktok nagradni igri:

– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Sodelujoči v izboru pravice uveljavljajo tako, da družbi Summit avto, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

  • na e-naslov: info@summitavto.si,
  • na poštni naslov: Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana,

Sodelujoči v izboru se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v izboru upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v TikTok nagradni igri meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Summit avto, d.o.o. Sodelujoči v izboru pritožbo pošlje na naslov: Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v TikTok nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Summit avto, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v TikTok nagradni igri ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator Summit avto bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

12. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja TikTok nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v TikTok nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@summitavto.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

13. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 28.3.2024

Organizator: Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

slika
Ford

slika
Rabljena

slika
Servis

slika
Kontakt