PRAZNIČNI GIVEAWAY

 1. Splošne določbe

Organizator PRAZNIČNIČNEGA GIVEAWAYA (v nadaljevanju nagradna igra) je Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov http://www.summitavto.si.

Nagradna igra poteka od 19. 12. 2022 od 14.00 do 23. 12. 2022 do 9.00. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Instagram, pri čemer družba Meta Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304,USA, oz. njene podružnice (“družba Meta Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Meta Inc.

Namen nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje podjetja Summit avto.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade
  priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram.

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.


V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Summit avto d.o.o. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani http://www.summitavto.si.

 1. Način sodelovanja

Uporabnik Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju v primeru zmage v žrebu dovoliti dostop do svojih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov za pošiljanje nagrade). Za sodelovanje v nagradni igri mora uporabnik na Instagram profilu Summit avto klikniti gumb SLEDI, všečkati objavo in v komentarju označiti vsaj enega prijatelja.

Vsak posameznik bo udeležen v žrebu le enkrat.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 23. 12. 2022 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban nagrajenec nagradne igre.

Žrebanje, bo potekalo dne 23. 12. 2022 na naslovu Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, v prisotnosti tričlanske komisije. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo izžrebal 1 nagrajenca, ki bo prejel obesek za ključe Mustang ter brezplačno zunanje in notranje čiščenje vozila ter 1l zimskega čistila za vetrobransko steklo (vrednost 42€).

Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo na časovnici Instagram strani Summit avto in preko zasebnega sporočila. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Instagram strani Summit avto.

Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objav njihovo ime in priimek na spletnih mestih https://www.instagram.com/summitavto/ in www.summitavto.si.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani Summit avto in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za
  nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook strani Summit avto, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
  izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
 • 6. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@summitavto.si. Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.summitavto.si in v vseh poslovnih enotah Summit avto in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Summit avto na info@summitavto.si ali po pošti, na Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

7. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram strani Summit avto. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: Info@summitavto.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 19. 12. 2022

slika
Ford

slika
Rabljena

slika
Servis

slika
Kontakt